Responsive image

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวกิจกรรม

คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน NSC 2017

     …นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห.....

อ่านต่อ

คว้ารางวัลการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ฯครั้งที่ 9

     ...นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยนำเสนอปากเปล่า จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ กว่.....

อ่านต่อ

Focus Group

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแล.....

อ่านต่อ

Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure”

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Adventure” ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้และเข้าใจ.....

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....
รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....
รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 - : รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....
เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 - : เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3.....
ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง - 20 ก.พ. 2560, 16:36 : บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี .....
สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 - 3 ก.พ. 2560, 14:58 : สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและเข.....
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 - : กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....
เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ - : ายละเอียดดังเอกสารแนบ.....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....

รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....

รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 - : รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....

ข่าวสารวิจัย

-------- ยังไม่มีข่าวสาร --------

อ่านข่าวอื่น ๆ »


Admin »