Responsive image

บุคลากรสาขาวิชา
อาจารย์ ครู

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย


140x140

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง

หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -

อาจารย์

160x160

นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นางสาวรตนพรรษ สุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นายนคเรศ ชัยแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นายวิสูตร แก่นเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -

ครู

160x160

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์

ตำแหน่ง : ครู
Homepage : -