Responsive image

ลำดับที่ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11       ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 ..... 8 ก.พ. 2562, 13:53
2 ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562      ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562.....
3 เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562      ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562..... 7 ม.ค. 2562, 10:17
4 ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561..... 14 ก.ย. 2561, 09:40
5 ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561      ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 .....
6 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561      ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561).....
7 เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1      เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 "ปลดล็อคความกลัว เพิ่มความกล้..... 14 ส.ค. 2561, 10:38
8 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560      การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 ..... 9 ส.ค. 2561, 16:13
9 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561      ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561..... 9 ส.ค. 2561, 15:12
10 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561      ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปร..... 9 ส.ค. 2561, 15:08
11 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video      ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video..... 4 ?.?. 2561, 12:02
12 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา..... 4 ?.?. 2561, 11:51
13 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"      ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"..... 4 ?.?. 2561, 11:39
14 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์      ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย..... 4 ?.?. 2561, 11:29
15 ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5..... 10 ??.?. 2561, 10:49
16 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562      ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญ..... 6 ?.?. 2560, 14:59
17 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561      ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561..... 6 ?.?. 2560, 14:56
18 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา      ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา..... 10 ?.?. 2560, 10:46
19 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย      ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย..... 10 ?.?. 2560, 10:38
20 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60      ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....
21 ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ”      รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกร..... 21 มี.ค. 2560, 12:31
22 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา      ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา..... 20 มี.ค. 2560, 13:53
23 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที..... 20 มี.ค. 2560, 13:44
24 รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560      รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่.....
25 รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560      รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....
26 เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3      เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3.....
27 ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง      บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ..... 20 ก.พ. 2560, 16:36
28 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560       สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้า..... 3 ก.พ. 2560, 14:58
29 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558      กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....
30 เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์      ายละเอียดดังเอกสารแนบ.....
31 แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559      แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาค..... 29 พ.ย. 2559, 7:51
32 ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559       ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ลาน ATM ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา..... 25 พ.ย. 2559, 15:42
33 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560      งานทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560..... 25 พ.ย. 2559, 11:29
34 เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP      เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP.....
35 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11"..... 1 พ.ย. 2559, 15:27
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน..... 1 พ.ย. 2559, 11:54
37 ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์      ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด..... 1 พ.ย. 2559, 11:51
38 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม..... 18 ต.ค. 2559, 14:46
39 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ..... 13 ต.ค. 2559, 15:09
40 Tech Startup Club      เชิญผู้มีไอเดีย หรือผู้ที่สนใจจาก Tech Startup Club ในภาคเหนือ พบกับกิจกรรมดีๆ ในการส่งผลงานเข้าประกวดฯ..... 11 ต.ค. 2559, 16:06
41 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน มุ่งหวังให้เกิดกา.....
42 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 2100 ปี ประจำปีการศึกษา 52559      ขอส่งประกาศเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 2100 ปี ประจำปีการศึกษา 52559.....
43 รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559      รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559..... 30 ส.ค. 2559, 16:23
44 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่กา จ.พะเยา เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ      ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่กา จ.พะเยา เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ..... 30 ส.ค. 2559, 16:04
45 ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปรเตอร์ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปรเตอร์ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม..... 30 ส.ค. 2559, 16:00
46 ประชาสัมพันธ์คู่มือข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2559 (Student Guide)      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2559 (Student Guide) ..... 30 ส.ค. 2559, 15:42
47 ประชาสัมพัน์การประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"      ประชาสัมพัน์การประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"..... 22 ส.ค. 2559, 13:56
48 กิจกรรม “สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ”      กิจกรรม “สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ”.....
49 อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส.....
50 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559      ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559..... 4 ก.ค. 2559, 09:32
51 ขอเวียนแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2559       ขอเวียนแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2559 และขอความร่วมมือจากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมต้อ..... 4 ก.ค. 2559, 09:19
52 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทะิมนุษยชน ..... 20 มิ.ย. 2559, 12:41
53 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึ..... 20 มิ.ย. 2559, 12:30
54 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั่นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเสวนา เรื่องสั่นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น       ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั่นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเสวนา เรื่องสั่นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น..... 20 มิ.ย. 2559, 12:23
55 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบ.....
56 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบ.....
57 วิธีการสมัครการอบรมฟรีพร้อมสอบ Certificate จาก Microsoft ในระดับ Microsoft Technology Associate (MTA) !!!      วิธีการสมัครการอบรมฟรีพร้อมสอบ Certificate จาก Microsoft ในระดับ Microsoft Technology Associate (MTA) !!!.....
58 หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางและประเมินปัญหากระบวนการรับ.....
59 คว้า 6 รางวัล (AUC2 –2016)      ...นิสิตคณะ ICT คว้า 6 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 The 4th ASEAN UNDERGR.....
60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึงวันที่ 3 พ.ค. 59      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึงวันที่ 3 พ.ค......
61 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 6      ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 6 ..... 8 เม.ย. 2559, 11:45
62 ประกาศรายชื่อนิสิตทุน 5% ที่ผ่านการคัดเลือก (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)      (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) จำนวน 1 คน..... 7 เม.ย. 2559, 10:20
63 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคณะ      ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคณะ คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559.....
64 ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 ในหัวข้อ "สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand"      โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 ที่จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2559 ได้เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้พลังความรู้ควา..... 29 มี.ค. 2559, 11:35
65 ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors) 2016      ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors) 2016 ให้กับบุคลากรและนิสิตที่สนใจ..... 24 มี.ค. 2559, 17:48
66 ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า บิ๊กดอย กอยบ้าน ราชประชานุเคราะห์ 31      ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า บิ๊กดอย กอยบ้าน ราชประชานุเคราะห์ 31..... 24 มี.ค. 2559, 17:43
67 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 25..... 24 มี.ค. 2559, 17:27
68 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"      ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ".....
69 แจ้งนิสิตที่ได้รับทุน 5% คณะ ICT ปี 1-4 ที่สนใจศึกษาดูงานต่างประเทศ      คัดเลือกนิสิตทุน 5% คณะละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ..... 24 มี.ค. 2559, 14:14
70 สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ค่ายดนตรีเช็กสำหรับเยาวชน       สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ค่ายดนตรีเช็กสำหรับเยาวชน ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 8-19 ปี จากประเทศต่า..... 21 มี.ค. 2559, 15:40
71 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารหองประจำการ      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับรา..... 21 มี.ค. 2559, 15:36
72 ประกาศผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559      ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้.....
73 ประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3.....
74 รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE รอบเมษายน 2559      รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE รอบเมษายน 2559.....
75 แจ้งวันเวลาติวสอนเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในสาขาดังกล่าว      แจ้งวันเวลาติวสอนเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในสาขาดังกล่าว.....
76 ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะเข้าร่วมสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้นำนิสิต และ ขอควาสมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2559      ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะเข้าร่วมสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้นำนิสิต และ ขอควาสมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้นำน..... 8 มี.ค. 2559, 16:39
77 ประชาสัมพันธ์มหากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559      ประชาสัมพันธ์มหากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559..... 8 มี.ค. 2559, 16:04
78 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"      ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"..... 8 มี.ค. 2559, 15:59
79 ขอเชิญนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ ICT เข้าร่วมประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3      ขอเชิญนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ ICT เข้าร่วมประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3 .....
80 ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง      ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง..... 23 ก.พ. 2559, 13:41
81 แจ้งกำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2559      ขอให้บัณฑิตมาลงทะเบียนมารายงานตัวในวันแรก ก่อนเวลา 6.30 นะครับ..... 10 ก.พ. 2559, 16:52
82 แจ้งนัดวันให้นิสิตที่กู้ กยศ. รายเก่า รายใหม่ และ กรอ.คณะ ICT รหัส 57 และ 58 มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน      นิสิตตรวจสอบวันเวลา ที่ทางคณะกำหนดด้วย.....
83 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต      ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต..... 5 ก.พ. 2559, 15:06
84 แจ้งการแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557      ให้บัณฑิตที่รับปริญญาตรวจสอบการแต่งการด้วยครับ.....
85 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ      นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดตามด้านล่าง..... 8 ม.ค. 2559, 11:26
86 ขอส่งประกาศ เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558      กองกิจการนิสิต ขอส่งประกาศ เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558..... 17 ธ.ค. 2558, 11:33
87 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 5      กิองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 5..... 17 ธ.ค. 2558, 11:27
88 ปะชาสัมพันธ์ส่งผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวพะเยา ประจำปี 2558      ขอความอนุเคราะห์ปะชาสัมพันธ์ส่งผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวพะเยา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-27 ธ.ค. 58..... 17 ธ.ค. 2558, 11:21
89 ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เตาเผาโบราณเวียงบัว      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เตาเผาโบราณเวียงบัว ..... 17 ธ.ค. 2558, 11:14
90 เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะสำหรับถ่ายรูปยื่นสำเร็จการศึกษาและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558      เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะสำหรับถ่ายรูปยื่นสำเร็จการศึกษาและสั่งจองชุดครุยวิทยฐ..... 17 ธ.ค. 2558, 11:07
91 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..... 11 ธ.ค. 2558, 10:15
92 นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center พร้อ.....
93 งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558      งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนสิ้นสุดการสอบ ..... 30 พ.ย. 2558, 10:54
94 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวด Motorcycle Road Safety Videop Clip Contest 2015      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวด Motorcycle Road Safety Videop Clip Contest 2015..... 11 พ.ย. 2558, 15:02
95 ประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ..... 11 พ.ย. 2558, 14:58
96 ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจประเมิ.....
97 แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะICT      ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง PKY5 อาคารเรียนรวม ..... 4 พ.ย. 2558, 09:22
98 ประกาศผลนิสิตคณะ ICT ที่ได้รับทุนการศึกษา 2558 ทุน 5%      นิสิตดูรายละเอียดตามประกาศ .....
99 แจ้งนิสิตคณะ ICT กยศ.รหัส 55,56 มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2558      ให้มาเซ็นที่ พี่นัทและพี่กิ๊ก ห้องสำนักงานคณะ ICT.....
100 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ..... 14 ต.ค. 2558, 15:34
101 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรืองเลิศล้ำถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรืองเลิศล้ำถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร..... 14 ต.ค. 2558, 15:28
102 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่นิสิตชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 หรือผู้ที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ และมิได้ศึกษาวิชาทหาร(รด.)      กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปร..... 6 ต.ค. 2558, 13:27
103 แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุน 5% (ขาดแคลนทุนทรัพย์)      ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพญางำเมือง..... 23 ก.ย. 2558, 10:52
104 แจ้งนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับเกียรติบัตรในวันไหว้ครู สำหรับพี่กิจกรรม คณะ ICT      ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา.....
105 แจ้งด่วนนิสิตที่กู้ กยศคณะICT รหัส 56,57 มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/2558      ให้นิสิตมาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 กันยายน 2558.....
106 รับสมัครทุนการศึกษา ปี 2558 (ทุน5%) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1      ให้นิสิตส่งใบสมัครในวันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558.....
107 รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ปี 2558 สำหรับนิสิตชั้นปี 2 เป็นต้นไป      กำหนดส่งใบสมัคร ณ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต วันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558.....
108 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2558      เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2558..... 18 ส.ค. 2558, 16:47
109 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาปราชณ์ชาวบ้านครั้งที่ 2      ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 17 ส.ค. 2558, 10:09
110 แจ้งนิสิต คณะICT ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระลึกรู้สึกใจ      ให้แจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558..... 5 ส.ค. 2558, 09:06
111 แจ้งด่วนนิสิต กยศ และ กรอ รหัส 55 มาเซ็นแบบยีนยันค่าเทอม 1/2558      ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์..... 4 ส.ค. 2558, 11:23
112 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ค..... 3 ส.ค. 2558, 13:00
113 ประกาศย้ายงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการศึกษา (สถานที่ส่งเอกสารหรือคำร้อง)      ประกาศย้ายงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการศึกษา (สถานที่ส่งเอกสารหรือคำร้อง)..... 24 ก.ค. 2558, 15:04
114 หน่วยศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12       หน่วยศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12..... 6 ก.ค. 2558, 9:30
115 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษษในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศุูนย์สอบ (Supervisor)       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษษในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศุูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมมะ..... 6 ก.ค. 2558, 9:26
116 บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์0 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา Panda Antivirus Thailand       บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์0 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา Panda Antivirus Thailand โดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็..... 17 มิ.ย. 2558, 14:50
117 สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants      สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโน..... 17 มิ.ย. 2558, 14:40
118 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโ..... 15 มิ.ย. 2558, 10:50
119 ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558      ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558..... 8 มิ.ย. 2558, 11:28
120 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและนิทรรศการโครงงานนิสิตชั้นปี 4      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปี 4 .....
121 ประชาสัมพันธ์และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ประชาสัมพันธ์และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
122 เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 4      เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 4.....
123 สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คุณวุฒิ 4 สาขาวิชา      สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก..... 11 พ.ค. 2558, 12:23
124 ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม speexx ให้บุคลากรและนิสิต      ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม speexx ให้บุคลากรและนิสิต..... 24 เม.ย. 2558, 15:20
125 รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558      รายละเอียดดังเอกสารแนบ..... 20 เม.ย. 2558, 16:18
126 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558”      ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558”..... 10 เม.ย. 2558, 16:08
127 แจ้งให้นิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร      แจ้งให้นิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร.....
128 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา ..... 26 มี.ค. 2558, 15:37
129 ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออนไลน์ one and Only ภายใต้โครงการ Discover Thainess เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออนไลน์ one and Only ภายใต้โครงการ Discover Thainess เพื่..... 26 มี.ค. 2558, 15:34
130 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง โครงการเยาวนยุติธรรมทางปกครอง(ยยป.)รุ่นที่ 6ถึงรุ่นที่ 8      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง โครงการเยาวนยุติธรรมทางปกครอง(ยยป.)รุ่นที่ 6ถึงร..... 26 มี.ค. 2558, 15:33
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย..... 26 มี.ค. 2558, 15:32
132 ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา       ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา ..... 26 มี.ค. 2558, 15:30
133 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (Cidtec) ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าอบรม      โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (Cidtec) ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าอบรม.....
134 หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต งานกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ คณะคัดเลือกตัวแทนนิสิตสมัครเป็นสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกาา 2558       หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต งานกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ คณะคัดเลือกตัวแทนนิสิตสมัครเป็นสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกาา 25..... 26 มี.ค. 2558, 15:26
135 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและคัดเลืกนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors)2015      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและคัดเลืกนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors)2015..... 26 มี.ค. 2558, 15:24
136 ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยง หรืองดการจัดสอบ / การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ      ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยง หรืองดการจัดสอบ / การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ..... 26 มี.ค. 2558, 15:21
137 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ..... 26 มี.ค. 2558, 15:15
138 ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558       ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558..... 20 มี.ค. 2558, 17:12
139 ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกโครงการสหกิจศึกษา ปี 2558      ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกโครงการสหกิจศึกษา ปี 2558..... 16 มี.ค. 2558, 13:48
140 งานกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ คณะคัดเลือกตัวแทนนิสิตสมัครเป็นสมาชิกสภานิสิต      หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต งานกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ คณะคัดเลือกตัวแทนนิสิตสมัครเป็นสมาชิกสภานิสิต..... 9 มี.ค. 2558, 14:06
141 สมัครทุนตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      สมัครทุนตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..... 20 ก.พ. 2558, 17:32
142 รับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม      รับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม..... 20 ก.พ. 2558, 12:40
143 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และกรมสรรพวุธทหารบก รับสมัครนิสิตฝึกงาน      คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และกรมสรรพวุธทหารบก รับสมัครนิสิตฝึกงาน.....
144 ขอให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามความจริง      ขอให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)..... 6 ก.พ. 2558, 14:08
145 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558 รอบที่ 2       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญ..... 6 ก.พ. 2558, 9:25
146 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ ฟุลไบรท์ ได้เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนิสิตแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558      สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ ฟุลไบรท์ ได้เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนิสิตแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศ..... 6 ก.พ. 2558, 9:21
147 กองกิจการนิสิต ขอความร่วมมือส่งนิสิตหรือบุคลากรเข้าประกวดร้องเพลง       กองกิจการนิสิต ขอความร่วมมือส่งนิสิตหรือบุคลากรเข้าประกวดร้องเพลง..... 6 ก.พ. 2558, 9:03
148 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญนิสิตในคณะเข้าร่วมการอบรมการตีกลองสะบัดชัย ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2558 โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 8 ก.พ 2558       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญนิสิตในคณะเข้าร่วมการอบรมการตีกลองสะบัดชัย ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2558 โดยส่งแบบตอบรับภายใ..... 6 ก.พ. 2558, 8:59
149 ศูนย์ CITCOMS ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ของคณะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ศูนย์ CITCOMS ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ของคณะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเ..... 6 ก.พ. 2558, 8:55
150 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มรายได้พิเศษสำหรับนิสิต ซึ่งบริษัท แอดวานซ์พริ้งติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ONLINE      ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มรายได้พิเศษสำหรับนิสิต ซึ่งบริษัท แอดวานซ์พริ้งติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์..... 28 ม.ค. 2558, 15:21
151 ระชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ รวมกับ ม. มหิดล      ระชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ รวมกับ ม. มหิดล..... 22 ธ.ค. 2557, 12:17
152 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ      ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ..... 11 ธ.ค. 2557, 9:38
153 ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสื่อแอนิเมชั่น ส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ บัณฑิตไทยไม่โกง       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานการประกวดสื่อแอนิเมชั่น ส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ..... 11 ธ.ค. 2557, 9:34
154 ประกาศ บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด (http://www.wisdomvast.com/) รับสมัครโปรแกรมเมอร์ ทำงานในจัดหวัดพะเยา       ประกาศ บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด (http://www.wisdomvast.com/) รับสมัครโปรแกรมเมอร์ ทำงานในจัดหวัดพะเยา..... 8 ธ.ค. 2557, 8:22
155 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2557"      มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2557&q..... 21 พ.ย. 2557, 13:53
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558.....
157 TISCO ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner รุ่น 3       TISCO ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner รุ่น 3..... 21 พ.ย. 2557, 13:39
158 แจ้งกำหนดการ โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      กำหนดการ โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 19 พ.ย. 2557, 12:48
159 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก G-UP ปีการศึกษา 2558      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก G-UP ปีการศึกษา 2558..... 17 พ.ย. 2557, 15:51
160 กำหนดการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557      ให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาดูวันและเวลาที่สะ่งชุดครุย..... 17 พ.ย. 2557, 14:50
161 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 2558      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวด..... 14 พ.ย. 2557, 11:44
162 ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557      กองอาคารสถานที่ ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหา..... 4 พ.ย. 2557, 10:23
163 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตยื่นคำร้องขอเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย      ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตยื่นคำร้องขอเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง..... 4 พ.ย. 2557, 10:19
164 แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกสาขาวิชา มารับคู่มือนิสิตปริญญาตรี      แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกสาขาวิชา มารับคู่มือนิสิตปริญญาตรี..... 22 ต.ค. 2557, 15:27
165 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรร่วมแข่งขัน PTT Science Challenge      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรร่วมแข่งขัน PTT Science Challenge ..... 14 ต.ค. 2557, 11:13
166 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากร ร่วมการแข่งขันการทำสื่อโฆษณาออนไลน์      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากร ร่วมการแข่งขันการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ ..... 14 ต.ค. 2557, 11:11
167 ขอแจ้งการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา      ขอแจ้งการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ..... 14 ต.ค. 2557, 11:04
168 ประชาสัมพันธ์โครงการ Krungthai Art Awards ประจำปี 2557 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Krungthai Art Awards ประจำปี 2557 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1..... 14 ต.ค. 2557, 11:02
169 ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษษอังกฤษสำหรับนิสิต ป.ตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษษอังกฤษสำหรับนิสิต ป.ตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557..... 14 ต.ค. 2557, 10:58
170 ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ      กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ..... 14 ต.ค. 2557, 10:56
171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์      ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ..... 14 ต.ค. 2557, 10:48
172 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต บุคคลทั่วไป ร่วมโครงการการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาษาบาลี-อังกฤษ      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต บุคคลทั่วไป ร่วมโครงการการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาษาบาลี-อังกฤษ..... 14 ต.ค. 2557, 10:46
173 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ      สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ..... 13 ต.ค. 2557, 16:19
174 ประชาสัมพันธ์โครงการไทยแลนด์ยูธวอยซ์หรือข่ายเพื่อเยาวชนคิดโครงการแก้ไขปัญหาสังคมปันจุบัน      ประชาสัมพันธ์โครงการไทยแลนด์ยูธวอยซ์หรือข่ายเพื่อเยาวชนคิดโครงการแก้ไขปัญหาสังคมปันจุบัน..... 13 ต.ค. 2557, 16:16
175 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558      ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558..... 13 ต.ค. 2557, 15:48
176 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยกับไอที ปีที่ 2      อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยกับไอที ปีที่ 2 กิจกรรม ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข ..... 13 ต.ค. 2557, 15:42
177 สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557      สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปี..... 30 ก.ย. 2557, 16:14
178 คณะศิลปศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมในโครงการคลินิกภาษา (ภาษาเวียดนามและภาษาลาว)       คณะศิลปศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมในโครงการคลินิกภาษา (ภาษาเวียดนามและภาษาลาว) ..... 24 ก.ย. 2557, 11:10
179 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์       บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครง..... 24 ก.ย. 2557, 11:07
180 คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์หนังสั้น หัวข้อ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย      คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์หนังสั้น หัวข้อ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของ..... 24 ก.ย. 2557, 11:02
181 คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชมรมวิชาการ รายวิชา 241111 คณิตศาสตร์ 1 และรายวิชา 241151 แคลคูลัส 1      คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชมรมวิชาการ รายวิชา 241111 คณิตศาสตร์ 1 และรายวิชา 241151 แคลคูลัส 1..... 24 ก.ย. 2557, 10:51
182 เชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการ"กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2557      เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการ"กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2557..... 1 ก.ย. 2557, 17:19
183 ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2557      ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2557..... 15 ส.ค. 2557, 12:57
184 ประชาสัมพันธ์ส่งนิสิต เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557      ประชาสัมพันธ์ส่งนิสิต เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ..... 15 ส.ค. 2557, 12:47
185 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง..... 7 ส.ค. 2557, 15:14
186 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์และการรับสมัครการแข่งขันโครงการแฮคกะธอน ล้านนา 2557       สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์และการรับสมัครการแข่งขันโครงการแฮคกะธอน ล้านนา 2557 ..... 7 ส.ค. 2557, 11:26
187 ประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 ..... 4 ส.ค. 2557, 17:55
188 ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะรับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติ ตามประกาศ เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2557      ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะรับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติ ตามประกาศ เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/25..... 31 ก.ค. 2557, 11:02
189 รับสมัครทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของม.พะเยาประจำปีการศึกษา 2557(ทุน 5% )      รับสมัครทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของม.พะเยาประจำปีการศึกษา 2557(ทุน 5% )..... 31 ก.ค. 2557, 10:52
190 UP DORM มีการปรับเปลี่ยนผู้ช่วยผู้จัดการ UP Dorm       UP DORM มีการปรับเปลี่ยนผู้ช่วยผู้จัดการ UP Dorm ..... 31 ก.ค. 2557, 10:48
191 UP DORM มีการปรับเปลี่ยนผู้ช่วยผู้จัดการ UP Dorm       UP DORM มีการปรับเปลี่ยนผู้ช่วยผู้จัดการ UP Dorm ..... 31 ก.ค. 2557, 10:48
192 ขอประชาสัมพันธ์ใช้กล่องไบโอซานอ้อยในกิจกรรมของนิสิตภายในหน่วยงาน      ขอประชาสัมพันธ์ใช้กล่องไบโอซานอ้อยในกิจกรรมของนิสิตภายในหน่วยงาน ..... 31 ก.ค. 2557, 10:43
193 ขอประชาสัมพันธ์ใช้กล่องไบโอซานอ้อยในกิจกรรมของนิสิตภายในหน่วยงาน      ขอประชาสัมพันธ์ใช้กล่องไบโอซานอ้อยในกิจกรรมของนิสิตภายในหน่วยงาน ..... 31 ก.ค. 2557, 10:43
194 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต      ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต..... 31 ก.ค. 2557, 10:41
195 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ป.ตรี ครั้งที่ 1      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ป.ตรี ครั้งที่ 1 ..... 31 ก.ค. 2557, 10:36
196 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม โครงการ ?การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน      จัดอบรมหลักสูตร MTA: Database Administration Fundamentals (98-364) ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 หลังจากอบรมนิสิตจะได้สิทธ..... 16 ก.ค. 2557, 16:58
197 งานแนะแนวศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจุดรับบริจาค      งานแนะแนวศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจุดรับบริจาค..... 10 ก.ค. 2557, 9:56
198 ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมในการป้องกันโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่      ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมในการป้องกันโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่..... 1 ก.ค. 2557, 14:23
199 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ..... 1 ก.ค. 2557, 14:06
200 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับป.โท ภาคปกติ      สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ม.พะเยา เผยแพร่ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับป.โท ภาคปกติ ..... 1 ก.ค. 2557, 13:43
201 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบว่าจะมีการรับบริจาคโลหิต..... 20 มิ.ย. 2557, 18:34
202 ประชาสัมพันธ์การประกวดสุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่คณะ และกองกิจการนิสิต.....
203 สกอ. ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5 University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตในสังกัดทราบ       สกอ. ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5 University Scholars Leadership Symposium ณ ป..... 17 มิ.ย. 2557, 14:21
204 ด้วย สกอ. แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ได้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตไทยสมัครขอรับทุนการศึกษา ป.ตรี ประจำปี 2557/2558       ด้วย สกอ. แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ได้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตไทยสมัครขอรับทุนการศึกษา ..... 17 มิ.ย. 2557, 14:19
205 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สามารถ ยื่นได้ที่ กองกิจการนิสิต ห้องที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สามารถ ยื่นได้ที่ กองกิจการนิสิ..... 17 มิ.ย. 2557, 14:16
206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ ภาพลักษณ์นักการเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้ที่สนใจทราบ      ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ ภาพลักษณ์นักการเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้ที่สนใจทราบ..... 17 มิ.ย. 2557, 14:13
207 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติแสงสะท้อนกับพลังงาน ในหัวข้อ พลังงานไทยใต้ร่มพระบารมี ให้นิสิตและผู้สนใจทราบ      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติแสงสะท้อนกับพลังงาน ในหัวข้อ พลังงานไทยใต้ร่มพระบารมี ให้นิสิต..... 17 มิ.ย. 2557, 14:02
208 ศูนย์เครื่องมือกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) ของศูนย์เครื่องมือกลาง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้       ศูนย์เครื่องมือกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) ของศูนย์เครื่องมือกลาง โดยมีรายละเอียดตามเอกสา..... 17 มิ.ย. 2557, 13:54
209 ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว      ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ..... 17 มิ.ย. 2557, 13:43
210 ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556      นิสิตคณะ ICT ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด..... 6 มิ.ย. 2557, 10:05
211 แจ้งปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา      แจ้งนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ..... 5 มิ.ย. 2557, 10:55
212 ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป ยื่นใบรับรองประสบการณ์      สามารถยื่นเอกสารที่ หน่วยทราสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นต้นไป.....
213 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2557 รอบเดือนเมษายน      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐา..... 26 พ.ค. 2557, 14:52
214 แจ้ง maintenance เว็บไซต์คณะ      แจ้ง maintenance เว็บไซต์คณะ..... 25 พ.ค. 2557, 16:10
215 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ได้กลับเข้าศึกษาในคณะ ICT ม.พะเยา ปีการศึกษา 2557      ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ได้กลับเข้าศึกษาในคณะ ICT ม.พะเยา ปีการศึกษา 2557..... 20 พ.ค. 2557, 13:27
216 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ\"ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557\"      ประชาสัมพันธ์โครงการ\"ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557\"..... 19 พ.ค. 2557, 9:56
217 นิสิต กยศ.คณะ ICT ที่จะขอกู้ปี 5 อ่านประกาศนี้ด่วน      ให้ไปแจ้งรายชื่อที่กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2556..... 16 พ.ค. 2557, 15:49
218 ขออนุญาตแจ้งวันเวลาของการสัมภาษณ์ เพื่อแจ้งให้นิสิตที่สมัครในโครงการ SIPA ปี 2557 ทราบ       ขออนุญาตแจ้งวันเวลาของการสัมภาษณ์ เพื่อแจ้งให้นิสิตที่สมัครในโครงการ SIPA ปี 2557 ทราบ..... 14 พ.ค. 2557, 11:04
219 รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป      ส่งใบสมัครทุนการศึกษา ณ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 14-30 พฤษภาคม 2557.....
220 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผันค่าธรรมเนียม กยศ.และกรอ      นิสิตที่มีรายชื่อแล้วไม่ส่งหนังสือยืนยันผู้กู้และหนังสือรับรองรายได้ ถือว่าสละสิทธิ์การกู้ เทอม 1/2557 ภายในวันที่ 12 - 15 พ..... 8 พ.ค. 2557, 10:07
221 ประชาสัมพันธ์ งาน “Software Career Day by SIPA” ให้กับนิสิตที่สนใจ      ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.....
222 แจ้งด่วนนิสิต กยศ.คณะ ICT ชั้นปีที่ 2-6 หรือ รหัส 56 55 54      พิมพ์แบบขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ทำตามตารางดังต่อไปนี้ ส่งในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2557..... 28 เม.ย. 2557, 9:58
223 กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 8      กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 8 ..... 24 เม.ย. 2557, 12:47
224 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น ทำดีเพื่อสังคมที่ดี      หมดเขตโครงเรื่องในวันที่ 30 เมษายน 2557..... 4 เม.ย. 2557, 10:40
225 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกนิสิต      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกนิสิต..... 17 มี.ค. 2557, 9:35
226 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา      มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา..... 6 มี.ค. 2557, 9:21
227 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา..... 26 ก.พ. 2557, 14:57
228 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์ (LOGO) ของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์ (LOGO) ของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา..... 26 ก.พ. 2557, 14:48
229 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557      ดูกรอบเกณฑ์สรรหา พิจารณา คัดเลือก ที่ www.opp.go.th..... 26 ก.พ. 2557, 14:06
230 งานแนะแนวอาชีพการศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ตการรับสมัครงาน      งานแนะแนวอาชีพการศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน..... 24 ก.พ. 2557, 14:50
231 รับสมัครทุน 5% ที่สนใจไปศึกษาดูงานต่างประเทศ      ผู้ที่สนใจไปต่างประเทศสมัครได้ตามประกาศ (เฉพาะทุน5%)..... 12 ก.พ. 2557, 13:51
232 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา \"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท\"      ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา \"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท\"..... 11 ก.พ. 2557, 14:31
233 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ให้นิสิตที่เรียนรายวิชาทักษะชีวิต      แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ให้นิสิตที่เรียนรายวิชาทักษะชีวิตดังนี้..... 6 ก.พ. 2557, 8:15
234 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวด TO BE NUMBER ONE      ดูรายละเอียดดังนี้..... 3 ก.พ. 2557, 16:17
235 ขอประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าดีเด่น      ขอประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าดีเด่น..... 31 ม.ค. 2557, 15:31
236 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี American-lrish music with Matt and Shannon Heaton      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี American-lrish music with Matt and Shannon Heaton..... 21 ม.ค. 2557, 11:42
237 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย..... 21 ม.ค. 2557, 11:13
238 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อนิสิตเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      เลือกตั้งสมาชิกผุ้แทนราษฎร.....
239 บริษัท แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง      บริษัท แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน..... 17 ม.ค. 2557, 13:20
240 นิสิตกยศ วิศวรรมคอมพิวเตอร์ ปี3 รหัส 54 คณะict ที่ต้องไปฝึกงาน ช่วงปิดเทอมใหญ่      ให้ไปกรอกข้อมูลในระบบด้วยครับ.....
241 รัฐบาลอินเดียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษา      สกอ.จึงขอประสาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้แก่นิสิต/นักศึกษา ในสถาบันของท่าน ..... 10 ม.ค. 2557, 15:54
242 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)ศูนย์บรรณสารฯ      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)ศูนย์บรรณสารฯ..... 8 ม.ค. 2557, 14:18
243 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนกิจกรรมค่ายอาสา      ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนกิจกรรมค่ายอาสา..... 7 ม.ค. 2557, 15:30
244 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานโครงการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ \"พลังงานทดแทน\"      ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานโครงการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ \"พลังงานทดแทน\"..... 7 ม.ค. 2557, 15:22
245 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 6 ม.ค. 2557, 11:33
246 รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2557      นิสิตที่สนโหลดใบสมัครได้เลยครับ..... 12 ธ.ค. 2556, 13:05
247 ประกาศคำสั่งเสื้อปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      กดดูรูปตัวอย่างเสื้อปฏิบัติการ ..... 11 ธ.ค. 2556, 16:06
248 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์”โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ”      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์”โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ”..... 11 ธ.ค. 2556, 15:47
249 ประกาศเรื่อง รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์      รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2557..... 11 ธ.ค. 2556, 15:03
250 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2014)..... 28 พ.ย. 2556, 15:51
251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่9      ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่9..... 28 พ.ย. 2556, 15:44
252 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2557      ประกาศสำนักงาน กพ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)..... 28 พ.ย. 2556, 15:37
253 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ \"thai-explore.net\"      ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ \"thai-explore.net\"..... 27 พ.ย. 2556, 13:59
254 สำนักงาน กพ ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557      สำนักงาน กพ ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)..... 27 พ.ย. 2556, 13:51
255 รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งประกาศมูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี สนับสุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา..... 27 พ.ย. 2556, 13:44
256 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2556       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2556 สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐ..... 27 พ.ย. 2556, 9:09
257 ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีสากล สิงห์ ซิงกิ้ง คอนเทส ครั้งที่ 1      ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีสากล สิงห์ ซิงกิ้ง คอนเทส ครั้งที่ 1..... 25 พ.ย. 2556, 12:45
258 ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทฐานะ      สำหรับนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท..... 21 พ.ย. 2556, 15:49
259 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพัก G-UP      ห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพัก G-UP..... 18 พ.ย. 2556, 15:30
260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556      ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556..... 18 พ.ย. 2556, 15:20
261 ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์      งานกิจกรรมนิสิต ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนงปฏิบัติในการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิตผ่านระบบการศึกษา (www.reg.up.a.....
262 ประกาศด่วนนิสิตที่กู้กยศ.รายเก่า รายใหม่ และกรอ และผู้กู้ปี 4-5 คณะICT ให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2556      นิสิตที่รายชื่อตามประกาศ ให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2556 ภายในวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2556 นี้เท่านั้น.....
263 ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจทำบุญร่วมตักบาตรพระ 1,111 รูป      ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา..... 15 ต.ค. 2556, 17:26
264 ชี้แจงและปัญหาข้อเรียกร้องของศูนย์ CITCOMS ในโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต      โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ..... 15 ต.ค. 2556, 13:48
265 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556      คณะ ICT จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT .....
266 ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์      โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ.....
267 นิสิตที่กู้กรอ.คณะ ICT ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan และเลขที่ใบ pay in      ดูรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ..... 29 ก.ย. 2556, 21:09
268 กองกิจการนิสิต ขอส่งประกาศ ม.พะเยา เรื่องแนวปฏิบัติในการแต่งกายเข้าห้องสอบปลายภาค      เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ..... 29 ก.ย. 2556, 20:54
269 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Network Security Contest 2013      ให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ..... 29 ก.ย. 2556, 20:36
270 ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนต์สั้น      ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556..... 18 ก.ย. 2556, 10:29
271 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต ให้กับบุคลากรและนิสิตทราบ      ในวันที่ 24 -26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี..... 18 ก.ย. 2556, 9:55
272 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมเป็นทีมงาน UP      สมัครด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556..... 17 ก.ย. 2556, 16:41
273 รับสมัครทุนสกอ.ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศฮังการี      หากมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้ นิสิตและสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ..... 17 ก.ย. 2556, 16:07
274 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      ให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..... 17 ก.ย. 2556, 15:39
275 ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ \"ออมสิน\" จากร้อยสู่เงินล้าน       ให้นิสิตและศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ..... 17 ก.ย. 2556, 15:13
276 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแอนิเมชั่น ภาพยนต์สั้น และบทความ      โดยมีกำหนดส่งได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 .....
277 แจ้งนิสิตที่กู้ กยศ.รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ E-stuentloan      ดูกำหนดการตามประกาศด่วน.....
278 นิสิตคนใดลืมหนังสือ และกล่องใส่เครื่องเขียนในห้อง ICT 1419 สามารถมายืนยันตัวเองเพื่อรับของได้ที่ พี่นัด งานกิจการนิสิต สำนักงานคณะ      นิสิตคนใดทำหนังสือ และกล่องใส่เครื่องเขียนในห้อง ICT 1419 สามารถมายืนยันตัวเองเพื่อรับของได้ที่ พี่นัด งานกิจการนิสิต สำนักงา..... 23 ส.ค. 2556, 11:20
279 แจ้งนิสิตกยศ รายเก่าและรายใหม่ รหัส 56 คณะICTให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม1/2556      ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม1/2556 ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2556 นี้เท่านั้น..... 19 ส.ค. 2556, 15:18
280 รับสมัครนิสิตต้องการหารายได้ช่วยเก็บแบบสอบถามงานวิจัย      สมัครที่พี่ดาวห้องสำนักงานคณะ..... 11 ส.ค. 2556, 15:24
281 แจ้งรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2556 ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย      คนที่มีให้มาติดต่อที่โตีะพี่แจ๋ม (ห้องสำนักงานคณะ)ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556.....
282 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะICT ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระลึกรู้สึกใจ      ให้นิสิตมาลงชื่อที่ พี่นัท หรือ ประธานสโมสรนิสิต ภายในอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 นี้ เท่านั้น..... 12 ก.ค. 2556, 10:04
283 VDO ธรรมะบรรยาย\"คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา\"โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต      VDO ธรรมะบรรยาย\"คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา\"โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุ.....
284 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ “แฟนพันธุ์แท้ ICT ครั้งที่ 2”      รับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ “แฟนพันธุ์แท้ ICT ครั้งที่ 2”..... 18 ก.ค. 2556, 14:34
285 แจ้งแก้ไขเวลาอบรมโครงการสหกิจศึกษา สำหรับทุกหลักสูตรอบรม (เพิ่มเติม)       แจ้งแก้ไขเวลาอบรมโครงการสหกิจศึกษา สำหรับทุกหลักสูตรอบรม (เพิ่มเติม)..... 16 ก.ค. 2556, 16:03
286 ประกาศงด Class อบรมหลักสูตร Window Server 2008 Hyper-V วันที่ 7 กรกฏาคม 2556      ประกาศงด Class อบรมหลักสูตร Window Server 2008 Hyper-V วันที่ 7 กรกฏาคม 2556..... 12 ก.ค. 2556, 13:15
287 ทำบุญประจำปี 2556 คณะ ICT      คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
288 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ในโครงการสหกิจศึกษา(รอบ 2)      ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ในโครงการสหกิจศึกษา(รอบ 2).....
289 เชิญบุคลากรและนิสิตคณะ ICT ที่สนใจเสื้อJazz Orchestra ราคา 199 บาท      มีจำนวน 65 ตัว เท่านั้น..... 10 ก.ค. 2556, 12:36
290 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ในโครงการสหกิจศึกษา      ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ในโครงการสหกิจศึกษา.....
291 ประกาศผลนิสิตที่ได้รับทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ คณะ ICT      ให้นิสิตที่มีรายชื่อดำเนินการทำสัญญาตาม วัน และ เวลา ประกาศมหาวิทยาลัย ที่กำหนด..... 9 ก.ค. 2556, 10:00
292 โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการจัดสหกิจศึกษา       โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการจัดสหกิจศึกษา.....
293 ประชาสัมพันธืศิษย์เก่าและนิสิตที่สนใจ สถานเอกอัคราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก      เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ..... 3 ก.ค. 2556, 18:06
294 ขอเชิญชวนนิสิตและศิษยืเก่า นักศึกษา ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ      สามารถส่งได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ..... 3 ก.ค. 2556, 17:59
295 ประชาสัมพันธ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าโครงการแข่งขัน Street Show      ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.....
296 ประชาสัมพันธ์นิสิตปัจจุบันและศิษยืเก่าโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์      จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556..... 3 ก.ค. 2556, 17:40
297 ประชาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่าร่วมประกวดการออกเเบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจม.พะเยา      สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ..... 3 ก.ค. 2556, 16:33
298 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ 2556      นิสิตที่สนใจเข้าร่วม..... 3 ก.ค. 2556, 15:54
299 แจ้งนิสิตประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่สนใจขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ      กรอกใบสมัครตามเอกสารแนบ..... 1 ก.ค. 2556, 16:29
300 ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนิสิตคณะ ICT ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556      แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์การแพทย์..... 1 ก.ค. 2556, 16:17
301 ขอเรียนเชิญนิสิตที่สนใจเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและร่วมฟังเสวานาทางวิชาการ      ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบ..... 1 ก.ค. 2556, 16:06
302 ประกาศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖      ประกาศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา..... 1 ก.ค. 2556, 15:31
303 แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ปี 2556      รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 แต่ละสาขาวิชาฯของคณะไอซีที.....
304 ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ.(รายเก่า) และ กรอที่มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเทอม      นิสิตที่กู้ กยศ. และ กรอ ปี 2-6 ตรวจสอบรายชื่อด่วน.....
305 ประกาศรับสมัครนิสิตปี 1 ที่สนใจรับการสนับสนุนทุนการศึกษา5% ประจำปีการศึกษา 2556      รับสมัครทุนเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพท์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ส่งถึง 28 มิถุนายน 2556..... 13 มิ.ย. 2556, 16:16
306 แจ้งนิสิต กยศ.(รายใหม่)ชั้นปีที่ 1 ส่งแบบคำขอกู้และสัญญา      วันสัมภาษณ์ของนิสิตกู้รายใหม้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..... 8 มิ.ย. 2556, 14:02
307 แจ้งนิสิต กยศ.(รายเก่า)ชั้นปีที่ 1 ส่งแบบคำขอกู้และสัญญา      ดูวันเวลาตามตารางที่กำหนด.....
308 กยศ.รายเก่า และ กรอ.รหัส 53 54 55 ให้ไปกรอกใบ Pay In ด่วน      ตามประกาศที่กำหนด..... 7 มิ.ย. 2556, 9:58
309 ขอเชิญอาจารย์และนิสิตคณะ ICT เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู      ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 4 มิ.ย. 2556, 16:38
310 ขอเชิญคณะเสนอรายชื่อนิสิตในสังกัด เพื่อพิจารณารางวัลนิสิตยอดเยี่ยมและนิสิตดีเด่น      โดยจะทำพิธีมอบเกียรติบัตรในวันพิธีไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง .....
311 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา\\\"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท\\\"      ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา\\\"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท\\\".....
312 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับเรื่องวินัยนิสิตและข้อบังคับเรื่องการสอบของนิสิต      แผนผังขั้นตอนการดำเนินการตามข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ .....
313 ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิต ศิษย์เก่าขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการจุดรับบริจาคเงิน โครงการ TO BE NUMBER ONE      โครงการ TO BE NUMBER ONE คนละ 1 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน..... 24 พ.ค. 2556, -1:21
314 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแจกบัตรเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม (บัตรบาร์โค้ด) ให้กับนิสิตใหม่      ในวันที่ 26-28 พ.ค 2556 ณ ลานเอทีเอ็ม ..... 23 พ.ค. 2556, 16:28
315 แจ้งกำหนดการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM - ICPC @UP 2nd Programming Contest 2013      กำหนดการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM - ICPC @UP 2nd Programming Contest 2013.....
316 ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และวันเริ่มอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี 2556      ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และวันเริ่มอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุ.....
317 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี 2556      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี 2556.....
318 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android”      รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android”.....
319 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการการอบรมวิทยากรน้อยรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่      ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-20.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 17 พ.ค. 2556, 8:59
320 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือนิสิตและศิษย์เก่าจำนวน 3 เรื่อง      หนังสือ จำนวน 3 เรื่อง.....
321 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตปัจุบันและศิษย์เก่า การศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอิวาเตะ      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น แก่บุคลากร นิสิต ภายในคณะที่สนใจทราบ..... 14 พ.ค. 2556, 9:56
322 อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต      สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 14 พ.ค. 2556, 9:28
323 ประชาสัมพันธ์ ทุน Endeavour Awards Australian Education      มีความประสงค์รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญยาโทและปริญาเอก ณ ประเทศออสเตเลีย ..... 10 พ.ค. 2556, 15:07
324 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android”      ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android”.....
325 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2556       (รอบ 2 เพิ่มเติม)..... 25 เม.ย. 2556, 14:26
326 ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย      รายละเอียดตามเประกาศแนบ..... 25 เม.ย. 2556, 10:09
327 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเอเซียตะวันออก      ส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ..... 23 เม.ย. 2556, 14:30
328 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3      ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556..... 23 เม.ย. 2556, 14:10
329 กองกิจการนิสิต ขออภัยในการงดใช้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปรับปรุง      ตั้งแต่วันที่ 9-29 เมษายน 2556..... 23 เม.ย. 2556, 13:44
330 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      ณ โรงแรมจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี..... 23 เม.ย. 2556, 12:00
331 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าและบัณฑิตที่จบรหัส 50-51กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ      บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2554.....
332 ขอนัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ ICT (รีรหัส) ประจำปี การศึกษา 2556      ขอนัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ ICT (รีรหัส) ประจำปี การศึกษา 2556..... 19 เม.ย. 2556, 15:22
333 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายบริการ ตำแหน่ง ครู      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายบริการ ตำแหน่ง ครู.....
334 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ให้ไปกรอกแบบสอบถามภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต      นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ให้ไปกรอกแบบสอบถามภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต..... 10 เม.ย. 2556, 11:41
335 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ปี 2556      พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 คน ..... 28 มี.ค. 2556, 8:43
336 ด่วน...นิสิตกู้กยศ. (รายเก่า) คณะ ICT รหัส 53,54,55 และผู้ขอกู้ กยศ.(รายใหม่)ส่งเอกสาร      ให้นิสิตที่กู้ กยศ.(รายเก่า) รหัส 53,54,55 หรือ ปี 2-6 ยืนยันการลงทะเบียนผ่าน ระบบ e-Studentloan พร้อมปริ้นมาส่ง 1 ฉบับ ตั้งแ..... 15 มี.ค. 2556, 10:09
337 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ทุนการศึกษา ภานใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2556-2557      และส่งเอกสารภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556..... 11 มี.ค. 2556, 15:23
338 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน the 2 NIDA Summer Camp on Green Economy      ระหว่างวันที่ 18-27 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ.....
339 ผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5      ...คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมสัม.....
340 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันสมัครทุนการศึกษาในระดับ ป.โท      สมัครทุนการศึกษาในระดับ ป.โท ภายใต้โครงการ Developing countries Partnership(KNB) program scholarship ระยะในการศึกษา 36 เดือน .....
341 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 8      ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2556.....
342 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SIPAและสหกิจศึกษา      คณะ ICT เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SIPA และสหกิจศึกษา ..... 8 มี.ค. 2556, 10:33
343 นิสิตคณะที่กู้กยศ. ที่อยู่ชั้นปีที่ 4 รหัส 52 มีความประสงค์กู้ กยศ ต่อในปีที่ 5      ให้มาลงทะเบียนรายชื่อ ที่พี่นัท ด่วน..... 1 มี.ค. 2556, 13:32
344 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาและส่งรายชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม       โดยจัดในวันที่ 8-15 มีนาคม 2556 ..... 1 มี.ค. 2556, 12:32
345 ประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ      นระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 เมษายน 2556 .....
346 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าและนิสิตร่วมส่งบทความ หัวข้อ ป้องกันภัยเชิงรุกและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน      ตร่วมส่งบทความ หัวข้อ ป้องกันภัยเชิงรุกและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน.....
347 กองกิจการนิสิต ขอแจ้งงดใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว      เพื่อดำเนินการปรับปรุงและบำรุงสนามหญ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2556..... 27 ก.พ. 2556, 10:33
348 นิสิตและศิษย์เก่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดศูนย์สอบ IELTS      ในจังหวัดเชียงใหม่ของ IDP และบริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศของบริษัท IDP Education Services.....
349 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมปฏิบัติการ IOS (IPhone ipad) development camp      ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - เมษายน 2556 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์..... 27 ก.พ. 2556, 10:07
350 คำแนะนำการหางาน สำหรับบัณฑิตใหม่      ข้อแนะนำ ขั้นตอน การหางาน สำหรับบัณฑิตใหม่ แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป..... 22 ก.พ. 2556, 14:23
351 แนะนำการทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงาน      แนะนำการทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงาน.....
352 กำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์      สัมภาษณ์นิสิต ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556..... 18 ก.พ. 2556, 15:35
353 ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซีย      โดยส่งใบสมัครให้กองบริการการศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน 2556..... 18 ก.พ. 2556, 15:24
354 ด่วน กยศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี3(ฝึกงาน)กรอกข้อมูลในระบบ e - studentloan      นิสิตที่กู้ กยศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี3(ฝึกงาน) รหัส 53 ให้ปฏิบัติตามใบประกาศ ด่วน.....
355 ประชาสัมพันธ์ นิสิตและศิษย์เก่า สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามเสนอให้ทุนการศึกษา      ประชาสัมพันธ์ นิสิตและศิษย์เก่า ..... 10 ก.พ. 2556, 15:39
356 ประกาศผลนิสิตแต่งกายดีเด่นและผู้รับโล่เกียรติบัตร      ให้นิสิตที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัวที่พี่นัท(ห้องคณะ)เพื่อติดต่อให้มารับโล่และเกียรติบัตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556.....
357 กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์คณะ ประชาสัมพันธ์ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555      7. กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์คณะ ประชาสัมพันธ์ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ..... 7 ก.พ. 2556, 12:43
358 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาไทย ประเทศอังกฤษ      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาไทย ประเทศอังกฤษ.....
359 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์      ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์..... 7 ก.พ. 2556, 12:25
360 ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า      ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต..... 29 ม.ค. 2556, 16:12
361 ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตช่วยงาน      ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตช่วยงาน .....
362 Download สูจิบัตร ICT Games 56      สูจิบัตร การแข่งขันกีฬา ICT GAMES 56.....
363 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนานกองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต      เชิญนิสิตคณะ ICTเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต..... 11 ม.ค. 2556, 8:54
364 ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า      ข่าวทุุนนิสิตและสมัครงานของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า .....
365 ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต      ข่าวประชาสัมพันธ์..... 22 พ.ย. 2555, 11:15
366 ด่วนนิสิตคณะ ICT ตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้รับการผ่อนผันค่าเทอม 2/2555      ขอให้นิสิตคณะ ICT ทุกชั้นปีที่กู้ยืมฯ กยศ. (รายเก่า) / กยศ. (รายใหม่) / กรอ. / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผันค่าธรรมเนียมการ.....
367 ตรวจสอบรายชื่อ รายเก่า กรอ รายใหม่ รอบ 3 ด่วน.......      คนิสิตคณะ ICT ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาเซ็นเอกสารที่ พี่นัทด่วน.....
368 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารนิสิต 2 ข่าว      นิสิตคณะ ICT ที่สนใจคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 255..... 30 ต.ค. 2555, 10:16
369 ตรวจสอบรายชื่อ กยศ กรอ รายใหม่ รอบ 2 ด่วน.......      ให้นิสิตคณะICTที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2555.....
370 Young ICT Creative Camp # 1      คณะ ICT ร่วมกับ ศูนย์ CIDTEC จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ด้านไอซีที ครั้งที่ 1 (Young ..... 29 ต.ค. 2555, 10:45
371 ประกาศรายชื่อนิสิตที่กู้ กยศ.คณะ ICT ที่สามารถเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม2/2555 รอบที่1      ให้นิสิตคณะICTที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2555.....
372 Young ICT Creative Camp # 1      คณะ ICT ร่วมกับ ศูนย์ CIDTEC จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ด้านไอซีที ครั้งที่ 1 (Young .....
373 ต้องการครูสอนคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนเชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่      โรงเรียนเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่ ต้องการครูสอนคอมพิวเตอร์ให้สามเณรชั้นมัธยมศึกษา เริ่มงาน 1 พ.ย. 55 นี้ สนใจติดต่อ อ.รัตน์ธศัก.....
374 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารนิสิต      ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ข่าว..... 3 ต.ค. 2555, 13:46
375 ด่วนนิสิต รหัส52,53,54,55 กยศและกรอ คณะICT กรอกข้อมูลในระบบ E-studentloan      ด่วนนิสิต รหัส52,53,54,55 กยศและกรอ คณะICT กรอกข้อมูลในระบบ E-studentloan ภาคเรียนที่ 2.....
376 การรับยื่นคำร้องขอสาเร็จการศึกษา      ขั้นตอนการยื่นคำร้อง.....
377 ศูนย์สอบ ITPE ม.พะเยา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้าน IT      สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555..... 21 ก.ย. 2555, 14:25
378 แจ้งนิสิต กรอ.ให้มาเซ็นแบบยื่นยันค่าเทอมด่วน      ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาเซ็นแบบยื่นยันค่าเทอม+รายเดือน กรอ. ที่พี่นัทด่วน.....
379 เชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมบริจาคโลหิต      ในวันที่18-19 กันยายน 2555 เวลา09.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ATM อาคารเรียนรวม..... 19 ก.ย. 2555, 14:22
380 แจ้งกำหนดการวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ม.พะเยาประจำปี 2555      รายละเอียดสอบถามกองกิจการนิสิต..... 19 ก.ย. 2555, 12:26
381 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นพนักงานประจำคณะICT      ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์สอบและกำหนดการสอบ.....
382 แจ้งให้นิสิตคณะ ICT ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายโดยท่าน พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)      ให้มาลงชื่อที่พี่นัทด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555.....
383 กำหนดการ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง      ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วันที่18 สิงหาคม 2555 ..... 17 ส.ค. 2555, 17:13
384 แจ้งนิสิตที่ฟ้อนเล็บที่ อ.ภูกามยาวให้มารับเกียรติบัตร      ให้มารับเกียรติบัตร - ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00น. เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 17 ส.ค. 2555, 15:34
385 กิจกรรมฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติวันแม่      .. บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงฟ้อนเล็บในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ที่..... 14 ส.ค. 2555, 15:27
386 ประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ ICT ปี 2556      ผลการเลือกตั้ง.....
387 ผู้เข้าโครงการในหลักสูตร JAVA Programming ให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบสอบ      กรอกข้อมูลตามแบบสอบ..... 7 ส.ค. 2555, 14:03
388 ข่าวประกาศตารางอบรมโครงการ SIPA ในหลักสูตร JAVA และ PHP      ตารางอบรมโครงการ SIPA..... 7 ส.ค. 2555, 14:02
389 ทำบุญประจำปี 2555 คณะไอซีที      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญประจำปีของคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสถานที่........
390 ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุน5% ประจำปี 2555 รอบที่ 1      นิสิตรหัส คณะICT ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุน.....
391 ประกาศงดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับน้องประชุมเชียร์      ห้ามนิสิตจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับน้องทั้งหมด.....
392 รับสมัครประธานสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ส่งใบสมัครที่พี่นัท ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น.....
393 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ SIPA      นิสิตที่ร่วมโครงการ SIPA กรุณามาตรวจสอบรายชื่อของท่านด้วยครับ..... 16 ก.ค. 2555, 10:37
394 กิจกรรมไอซีที : พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู      พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู..... 14 ก.ค. 2555, 14:07
395 กิจกรรมไอซีที : โครงการพัฒนาบุคคลด้านซอฟต์แวร์ฯ ปีที่ 2      โครงการพัฒนาบุคคลด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาคก้าวสู่ปีที่ 2..... 14 ก.ค. 2555, 14:05
396 ประกาศนิสิต กยศ.(รายเก่า)ชั้นปีที่ 1 รหัส55 ทำสัญญาด่วน      นิสิตรายเก่าให้มาส่งสัญญา กยศ.รายเก่า ที่พี่นัท ตามประกาศข้างล่าง..... 13 ก.ค. 2555, 13:39
397 ด่วน นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กู้ กยศ.ที่จะเปลี่ยนเป็น กรอ.      ให้มาติดต่อด่วนในวันที่ 29 มิถุนายน นี้เท่านั้น.....
398 ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต      ประชาสัมพันธ์ของนิสิตและบุคลากร.....
399 ขยายเวลารับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SIPA      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุ..... 25 มิ.ย. 2555, 18:17
400 ด่วน ประกาศให้นิสิตผู้กู้ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ / ทุกชั้นปี ดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน (Pay In)      นิสิตกยศ.รายเก่า ใหม่ ทุกชั้นปี ดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด่วน..... 22 มิ.ย. 2555, -1:53
401 รายชื่อนิสิตชั้นปี 2-6 ที่มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียนคณะ ICT      ให้นิสิต รหัส 52,53,54 ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผัน.....
402 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554      รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 –6 ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและด้านวิชาการ ในระดับยอดเย.....
403 เชิญชมการแสดงโขน กรมศิลปากร      บัตรสำหรับบุคลากรคณะ ICT ท่านสนใจ เชิญชมการแสดงโขน บัตรมีจำนวน 25 ใบ ราคาใบละ 100 บาท..... 19 มิ.ย. 2555, 10:46
404 โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม      นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระได้รับการพัฒนาทักษะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมซ.....
405 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ปี 2555      อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา.....
406 แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนิสิตชั้นปีที่ 1      ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ไปตรวจสุขภาพ ตามวันเวลาที่กำหนด.....
407 ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้กยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่ รหัส 55      นิสิตกยศ.รายเก่าและรายใหม่ รหัส 55 เข้าไปดูขั้นตอนกรอกแบบคำขอมหาวิทยาลัยพะเยา.....
408 ประกาศ ขยายระยะเวลากยศ.รายเก่าและรายใหม่รหัส 55      กยศ.รหัส 55 โปรดอ่าน.....
409 กิจกรรมไอซีที : Big Cleaning Day และซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน      Big Cleaning Day และซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน..... 02 มิ.ย. 2555, 14:03
410 คืนเงินค่าสมัคร ITPE      คณะจะคืนเงินให้นิสิตที่มาติวITPE ทุกครั้ง (เช้าและบ่าย 26, เช้า 27) โดยยึดเซ็นชื่อทั้งสามครั้ง(150บาท) และคนที่สอบผ่าน IP 15 .....
411 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ฯ ปีที่ 2      โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2..... 30 พ.ค. 2555, 10:33
412 ICT Big Cleaning Day 2012      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ICT Big Cleaning Day 2012.....
413 คืนเงินค่าสมัคร ITPE       คณะจะคืนเงินให้นิสิตที่มาติวITPE ทุกครั้ง (เช้าและบ่าย 26, เช้า 27) โดยยึดเซ็นชื่อทั้งสามครั้ง.....
414 กิจกรรมไอซีที : งานมหกรรม รวมพลังสร้างสุขภาพดีฯ      งานมหกรรม รวมพลังสร้างสุขภาพดีฯ....... 12 มี.ค. 2555, 8:09
415 กิจกรรมไอซีที : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเทพสตรี      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ........ 10 มี.ค. 2555, 8:06
416 นิสิตกยศ.คณะICTรหัส 52,53,54,55 ส่งเอกสาร      นิสิตรายเก่า,รายใหม่ ส่งเอกสารคำขอกู้ วันและเวลาตามประกา..... 21 พ.ค. 2555, 11:41
417 ประชาสัมพันธ์นิสิต คณะ ICT      ขอความร่วมมือคณะประชาสัมพันธ์ แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกให้บุคลากรภายในคณะทราบ..... 21 พ.ค. 2555, 11:39
418 ICT Summer Camp 2012      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชุน (CIDTEC) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงกา..... 21 พ.ค. 2555, 11:38
419 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณา คณะ ICT      ประกาศรายชื่อนิสิตคณะ ICT ที่ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย..... 21 พ.ค. 2555, 11:35
420 ICT Summer Camp 55       ติดต่อสอบถาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 054-466-666 ต่อ 233..... 21 พ.ค. 2555, 11:35
421 ด่วน กยศ.คณะ ICT รหัส 52,53,54 โปรดอ่าน      ด่วน กยศ.คณะ ICT รหัส 52,53,54 โปรดอ่านครับ..... 21 พ.ค. 2555, 11:33
422 ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร จำนวน 3 ข่าว      ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร จำนวน 3 ข่าว กรุณาติดตาม..... 21 พ.ค. 2555, 11:30
423 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี ฯ      เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคณะ ร่วมเต้นแอโรบิก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย..... 21 พ.ค. 2555, 11:29
424 ประกาศแนวปฎิบัติการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา      ประกาศแนวปฎิบัติการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรุณาติดตาม..... 21 พ.ค. 2555, 11:22
425 ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต จำนวน 10 ฉบับ      คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ \"โครงการพัมนาภาษา รุ่นที่ 2\" ในภาคฤดูร้อน ให้แก่นิสิต บุคลการ และอาจารย์..... 21 พ.ค. 2555, 11:20
426 ด่วน...วิธีการดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ e-studentloan      ประกาศ นิสิต กยศ.คณะ ICT รหัส 52,53,54 โปรดอ่าน..... 21 พ.ค. 2555, 11:17
427 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพ..... 21 พ.ค. 2555, 11:16
428 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและสมัครเข้าศึกษาม.พะเยา 4 ข่าว      สมัครงาน..... 21 พ.ค. 2555, 11:13
429 สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Profession      โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination (ITPE) เป็นการสอบแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือก..... 21 พ.ค. 2555, 11:12
430 กีฬา ICT เกมส์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดแข่งขันกีฬา ICT เกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา..... 21 พ.ค. 2555, 11:07
431 รายชื่อกยศ.ผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 3      รายชื่อกยศ.ผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 3 กรุณาติดตาม..... 21 พ.ค. 2555, 11:04
432 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเรื่องพบยาแผนโบราณปนเปื้อนสเตียรอยด์..... 21 พ.ค. 2555, 11:02
433 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา..... 21 พ.ค. 2555, 11:01
434 ข่าวรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ทุนการศึกษา ป.โท      ยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญยาโท ประจำปี 2555/2556..... 21 พ.ค. 2555, 10:58
435 ข่าวการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ - ทุนรัฐบาลจีน      ข่าวการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ - ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2555..... 21 พ.ค. 2555, 10:57
436 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งดจัดกิจกรรม      งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน เพื่อให้นิสิตเตรียมตัวก่อนสอบ..... 21 พ.ค. 2555, 10:56
437 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้รับค่าเทอมคืนของนิสิตกยศ.รายใหม่      ขอให้นิสิต กยศ.ที่สำรองเงินจายค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินคืน..... 21 พ.ค. 2555, 10:55
438 ประกาศด่วนขอเลื่อนงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า คณะICT      กศิษย์เก่าแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม จึงจะขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ..... 21 พ.ค. 2555, 10:54
439 ด่วน นิสิตกยศ.รหัส 51,52,53,54 มารับสัญญาคื      ให้นิสิต กยศ.คณะ ICT รหัส 51,52,53,54 ให้มารับตัวสัญญาเงินกู้ กยศ.คื..... 21 พ.ค. 2555, 10:53
440 ด่วน.นิสิตกยศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส52มาเซ็นแบบยืนยัน      รายชื่อนิสิตสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 52(เทอมฝึกงาน) ให้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 3 ที่พี่นัท (ด่วน)..... 21 พ.ค. 2555, 10:52
441 รับสมัครนิสิตคณะ ICT เป็นสมาชิกสภานิสิตคณะ 3 คน      หาตัวแทนนิสิตเข้ามาบริหารงานการดำเนินกิจกรรมใส่ส่วนของคณะกรรมการองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต และสโมสรนิสิต..... 21 พ.ค. 2555, 10:50
442 ประกาศด่วน กยศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 รหัส 52      ให้นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 52 ที่กู้ กยศ.ให้ไปกรอกข้อมูลในระบบ E-Student Loan เทอม 3(ฝึกงาน..... 21 พ.ค. 2555, 10:49
443 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบัณฑิตสัมพันธ์      เอกสารประกอบการบรรยาย..... 21 พ.ค. 2555, 10:48
444 ขอให้นิสิตคณะICTที่มีรายชื่อแก้ไข เอกสาร กยศ.ด่วน      นิสิตที่มีรายชื่ิอดังแก้ไขเอกสารด่วน..... 21 พ.ค. 2555, 10:46
445 กยศ.รายใหม่ 24คน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้โปรดอ่านด่วน      นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ไปกรอกข้อมุลในระบบ e-studentloan เทอม 2 ด่ว..... 21 พ.ค. 2555, 10:45
446 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต      งานกิจการนิสิต ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านและนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ถวายพระเจ้าอยู่หัว ใน..... 21 พ.ค. 2555, 10:45
447 นิสิตกยศ.รายใหม่ที่มีรายชื่อ 21 คนมาเซ็นแบบยืนยัน ด่วน      ให้นิสิตที่มีรายชื่อ 21 คน มาเซ็นแบบยืนยันที่พี่นัท ภายในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน เท่านั้..... 21 พ.ค. 2555, 10:44
448 เชิญชวนบุคลากร นิสิตร่วมบริจาคโลหิต      ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เชิญชวนบุคลากร และนิสิต ม.พะเยา ร่วมบริจาคโหลหิตเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม..... 21 พ.ค. 2555, 10:43
449 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน กยศ.เทอม2/2554      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554..... 21 พ.ค. 2555, 10:38
450 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย      ด้วยศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง ได้ส่งรายงานตำแหน่งงานว่าง..... 21 พ.ค. 2555, 10:37
451 Com Summer Camp      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษา..... 21 พ.ค. 2555, 10:35
452 ให้นิสิตกยศ.รายใหม่ รอบ2 ที่มีรายชื่อ 29 คน ทำสัญญาด่วน      นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ (รอบ 2) ให้ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน ปีการศึกษา 2554..... 21 พ.ค. 2555, 10:29
453 ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงานโครงการ Sipa      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอตารางเรียนเทอมหน้าด้วยคะ..... 21 พ.ค. 2555, 9:49
454 ให้นิสิตกยศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาเซ็นแบบยืนยันด่วน       รายชื่อนิสิต กยศ.คณะICT รอบ 1,2,3,4 ที่ยังไม่เซ็นแบบยืนยัน เทอม 2/2554..... 21 พ.ค. 2555, 9:43
455 กิจกรรมไอซีที : ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ม.บูรพา ชลบุรี      สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา........ 19 ก.พ. 2555, 8:17
456 กิจกรรมไอซีที : สัมมนาวิชาการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับประชาคมอาเซียน      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ........ 12 ก.พ. 2555, 8:34
457 กิจกรรมไอซีที : แข่งขันกีฬา ICT เกมส์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสารจัดแข่งขัดกีฬา ICT เกมส์........ 05 ก.พ. 2555, 8:02
458 กิจกรรมไอซีที : ค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร ร่วมกับโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่........ 22 ม.ค. 2555, 8:31