Responsive image

ข่าวกิจกรรม : MOU ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 11 สถาบัน


28 พ.ย. 2561, 15:51 น.

                

   

   

   

   

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 11 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่าย SEED-Net ในอนาคตให้กับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ง 11 สถาบันที่เข้าร่วมพิธีลงนามฯ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 24 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr