Responsive image

ข่าวกิจกรรม : โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561


30 พ.ย. 2561, 9:53 น.

   

    

    

    

   

   

   

   

  

  

  

  

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้กับนิสิตภายในคณะ ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการทำโครงงานต่อไป และให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการประยุกต์องค์ความรู้ด้าน ICT สำหรับงานด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ICT กับงานด้านอื่นต่อไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และของมหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งมีดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีจาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภูมิสารสนเทศศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 โครงงาน แบ่งเป็นประเภท Demo จำนวน 39 โครงงาน และประเภท Poster จำนวน 61 โครงงาน และในปีนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์ (ครู) : ภาพ

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 163 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr